ÁSZF - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- parkolási szolgáltatásra vonatkozóan -

 

 

  1. ALKALMAZÁSI KÖR

 

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek vagy ÁSZF) Parképítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a cég rövidített elnevezése: Parképítőt Zrt.; székhely: 2890 Tata Környei u. 24, Parképítő Zrt.; cégjegyzékszám: 11-10-001443; adószám: 11186119-2-11, , csoport közösségi adószám: HU11186119; a továbbiakban: Parképítő Zrt.), mint üzemeltető és a 2890 Tata, Környei u. 24. szám alatt található, díjfizetés ellenében, a használati feltételek betartása mellett bárki által használható, sorompóval lezárt parkolót igénybe vevő ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) (a továbbiakban együttesen: Felek) között létrejövő jogviszony feltételeit tartalmazza.

1.2. Az Ügyfél a Feltételek megismerését és elfogadását ráutaló magatartással, az 1.1. pontban nevezett parkolóba való behajtással ismeri el, a Felek között parkolásra vonatkozóan a kötelmi jogviszony a parkolójegy Ügyfél általi átvételével jön létre.

1.3. A Feltételek a mindenkori hatályos, kógens (eltérést nem engedő) jogszabályok keretein belül, azok figyelembevételével érvényesek.

 

  1. HASZNÁLATI FELTÉTELEK

 

2.1. A parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával parkolójegyet kell kérni, ezt követően a behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé. Behajtáskor a jármű rendszáma rögzítésre kerül. Kihajtásra a parkolási díj megfizetését követően van lehetőség, a sorompó felnyílását követően.

2.2. A Parkolót az Ügyfél saját kockázatára és saját felelősségére használhatja.

2.3. A parkolók a hét minden napján, napi 24 órában üzemelnek. A parkolóba történő behajtás kizárólag akkor nem lehetséges, ha a parkoló megtelt, vagy a Parképítő Zrt. a parkolót rendkívüli esemény miatt lezárta.

2.4. A parkolók forgalmi rendjére a Parképítő Zrt. a KRESZ szabályait írja elő.

2.5. A járműveket úgy kell leállítani, ahogy azok a bejáratnál és a parkoló több pontján kihelyezett táblán fel van tüntetve „Forgalmi rend”.

2.6. Rendkívüli események bekövetkeztekor (pl. tűz, időjárásból adódó katasztrófa,) – amennyiben az Ügyfél a parkoló területén tartózkodik – az Ügyfél köteles a Parképítő Zrt. utasításainak eleget tenni.

2.7. Az Ügyfél köteles a parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan megőrizni. A parkolójegy elvesztése esetén segítséget és információt a bejáratnál lévő porta épületben nyújt az Ügyfélnek.

2.8. Tilos a parkolókban különösen:

-  a forgalmi rend szempontjából a KRESZ szabályainak megszegése;

-  a parkoló normál üzemmenetének bármilyen akadályozása;

- a parkoló üzemeltetéséhez szükséges eszközök nem rendeltetésszerű használata;

- a járművel tilos a sorompó előtt oly módon megállni, hogy az automatikus rendszámfelismerő kamerák ne tudják leolvasni a rendszámot;

- a díjfizetés nélkül történő kihajtás a parkolóból, vagy ennek megkísérlése;

- a parkolókban és épületben a Parképítő Zrt. által elhelyezett bármilyen berendezés, továbbá a parkoló járművek rongálása;

2.9. A parkolók használatát a Parképítő Zrt. vagy a Parképítő Zrt. megbízottjának személyzete zártláncú kamerarendszer vagy fényképezőgép segítségével felügyeli. A parkolók használatára vonatkozó szabályok bármely, a jelen ÁSZF 2.8 pontja szerinti megszegése esetén a Parképítő Zrt. személyzete jogosult a szabályszegést elkövető használónak a parkoló bejáratánál kapott parkolójegyét azonnali hatállyal érvényteleníteni, amíg a hatóság emberei meg nem érkeznek.

2.10. Amennyiben a parkolóban tartózkodó bármely személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, úgy a Parképítő Zrt. személyzete jogosult őt a parkolóból kiutasítani. Ha a kiutasítás eredménytelen, a Parképítő Zrt. jogosult bejelentéssel élni az illetékes hatóságok irányába a parkolás rendjét megzavaró személy eltávolíttatása, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű akár nyilvános helyre történő szállítatása érdekében a szabálytalanságot előidéző Ügyfél költségére.

2.11. Az Ügyfél a parkolót egy darab jeggyel legfeljebb 60 nap időtartamra jogosult használni. Amennyiben az Ügyfél a járművel legkésőbb a 60. napon – díjfizetést követően – nem hagyja el a parkolót, a Parképítő Zrt. írásban tájékoztatást kér az Ügyfél által a parkolóban hagyott jármű tulajdonosáról/üzembentartójáról az illetékes hatóságtól a jármű típusa és rendszáma alapján. A hatóság adatszolgáltatása esetén a Parképítő Zrt. 8 napos határidővel írásban felszólítja a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a jármű elszállítására és a parkolási díj egyidejű kiegyenlítésére. Vészhelyzet, rendkívüli esemény esetén az adatszolgáltatási kérelem benyújtására és a felszólításra a Parképítő Zrt. nem köteles, a további intézkedéseket e nélkül is megteheti. Az előbbi esetben, illetve a felszólítás eredménytelensége esetén, vagy ha az illetékes hatóságtól 30 nap alatt nem érkezett adatszolgáltatás, a Parképítő Zrt. gondoskodik a jármű szakszerű elszállíttatásáról és elhelyezéséről, melynek költségei a jármű tulajdonosát/üzembentartóját terhelik, továbbá a jármű elszállításától kezdődően rá száll át a kárveszély is. Az elszállíttatás tényéről, költségéről, illetve a jármű új parkolási helyéről a jármű tulajdonosa/üzembentartója írásban értesítésre kerül. Az elszállított jármű őrzéséről a Parképítő Zrt. nem gondoskodik. Az elszállítás tényét és a jármű külső állapotát a Parképítő Zrt. jegyzőkönyvben és fényképes dokumentációval rögzíti. A jármű tulajdonosa/üzembentartója köteles megfizetni a Parképítő Zrt. számára a parkolás kezdő időpontjától az elszállíttatás napjáig felmerült parkolási díjat, az elszállíttatás felmerült költségét. Amennyiben a járműnek üzembentartója is van, vita esetén a fizetési kötelezettség elsődlegesen az üzembentartót terheli tekintettel arra, hogy az üzemben tartói minőség magában foglalja a gépjármű tényleges használatát. A jármű tulajdonosa/üzembentartója annak ellenére köteles fenti kötelezettségeinek eleget tenni, hogy esetlegesen nem ő hajtott be a járművel a parkolóba.

 

  1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

3.1. Az Ügyfél a parkolóba történő behajtáskor kapott parkolójegy alapján az adott parkolóra mindenkor érvényes díj megfizetésére köteles a parkolás befejeztével, de még a kihajtást megelőzően. Fizetésre a fizető automatáknál van lehetőség.

3.2. A mindenkor érvényes parkolási díjak megtalálhatóak a www.truckparkingtata.hu honlapon, illetve azokat a parkolókban kifüggesztett táblák is jelzik.

3.3. A parkolójegy elvesztése esetén az adott parkolóban alkalmazott díj fizetendő, a behajtás rögzített időpontjától kezdődően a parkolás befejezésének időpontjáig. A parkolójegy elvesztése miatt ezen felül plusz díj nem fizetendő. Az Ügyfél helyettesítő parkolójegyet a gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása után kap.

3.5. A megfizetett parkolási díjról ÁFÁ-s számla a következő módokon igényelhető, utólagosan a parkolási díj automatánál történt fizetését követő 15 napon belül a fizetés után kiadott eredeti nyugta és a számlázási adatok e-mailen történő megküldésével (e-mail cím: ).

3.6. A parkolási díj, illetve megfizetésének elmulasztása esetén az Ügyfél a járművel nem jogosult a parkolóból kihajtani a díjfizetésig. Az ebből származó károkért a Parképítő Zrt. nem vállal felelősséget.

 

 

  1. PANASZKEZELÉS

 

4.1. A jelen Feltételek alapján nyújtott szolgáltatással kapcsolatos bármilyen panaszt a 7.3. pontban meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségekre lehet megküldeni.

 

  1. SZEMÉLYES ADATOK

 

5.1. Az Ügyfelek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési szabályzat megtalálható a www.truckparkingtata.hu honlapon.

 

5.2. Az adatok a káresemény biztosítónak való bejelentéséhez és a feltételek fennállása esetén a biztosító eljárásához, ügyintézéséhez szükségesek.

 

  1. IRÁNYADÓ JOG, JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

6.1. A Feltételekben nem szabályozott vitás kérdésekre, valamint a Feltételek érvényességére, hatályára és értelmezésére vonatkozóan a magyar Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak, ide nem értve a nemzetközi magánjog szabályait.

6.2. A Feltételekkel összefüggésben a Felek között felmerült esetleges vitás kérdések eldöntése érdekében a Tatabányai Járásbírósághoz fordulhatnak.

 

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

7.1. A jelen ÁSZF 2018. augusztus 1. napjától, határozatlan ideig hatályos.

7.2. A Feltételek szerinti írásbeli értesítéseket a Felek mindenkori bejegyzett székhelyének vagy lakóhelyének címére kell küldeni. Az ajánlott, tértivevényes küldeményként a fenti címre, postázott értesítést a kézbesítés megkísérlését követő harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

7.3. A Parképítő Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

- e-mailen a címen,

- telefonon a +36 70 201 4508 telefonszámon,

- személyesen a parkolóban található portán.

7.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az illetékes hatóságok (rendőrség, Terrorelhárítási Központ, Alkotmányvédelmi Hivatal) az Ügyfelet a parkolók területén feltartóztathatják, átvizsgálhatják, egyéb intézkedést alkalmazhatnak vele szemben.